Αποφάσεις της 15ης / 2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου Print
x

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 04/09/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 04 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 5.676 / 04-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής ή γνωστοποιήθηκε σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
15 251 Ματαίωση συνεδρίασης Οικονομικής επιτροπής λόγω έλλειψης απαρτίας

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 97 KB)