Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά τη Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Βιαννου Εκτύπωση

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (387 KB)
Οικονομική Προσφορά- Αρχείο pdf (89 KB)
ΤΕΥΔ - Αρχείο doc (179.00 KB)