Διακήρυξη Δημοπρασίας Εργασιών για την Ανάθεση του Έργου «Υδροαρδευτικά έργα οικισμού Μέσης Δήμου Βιάννου 2ο υποέργο "Eπέκταση δικτύου άρδευσης στη θέση Πεζεμπές Δήμου Βιάννου» Εκτύπωση

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (43.16KB)
Μελέτη - Αρχείο pdf (789.00 KB)
Τεχνικές Προδιαγραφές - Αρχείο pdf (199.02)
ΣΑΥ-ΦΑΥ - Αρχείο pdf (584.54 KB)