Συντήρηση - Επισκευή Η/Μ Εξοπλισμού Γεωτρήσεων Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 3058/3-4-2012

ΔΗΜΟΣ: Βιάννου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Π.Δ. 28/80)

Ο Δήμος Βιάννου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση εντύπου προσφοράς , σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του Δ.Κ.Κ.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Παροχής Υπηρεσίας είναι 121.951,22 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) και προέρχεται από Έσοδα.

Διατιθέμενη πίστωση 2012 είναι 150.000,00 ΕΥΡΩ

Η Δημοπρασία θα γίνει την 24/4/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ (λήξη προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Βιάννου από αρμόδια Επιτροπή.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 7.500,00 Ευρώ, με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Βιάννου

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Βιάννου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κα Μπουζουνιεράκη Νίκη τηλ 28953 40164 -160.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


Σχετικά Αρχεία

Εξώφυλλο, Αρχείο pdf (29,0 KB)
Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας (Π.Δ. 28/80), Αρχείο pdf (49,1 KB)
Διακήρυξη Δημοπρασίας (Π.Δ. 28/80), Αρχείο pdf (58,4 KB)
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Π.Δ. 28/80), Αρχείο pdf (48,5 KB)
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Π.Δ. 28/80), Αρχείο pdf (58,4 KB)
Τεχνική Έκθεση, Αρχείο pdf (62,4 KB)
Τιμοκατάλογος 2012 Αντλητικών Βιάννου, Αρχείο pdf (59,4 KB)