Προκήρυξη Διαγωνισμού Ασφαλτόστρωσης Δρόμου Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Δήμος Βιάννου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 33 ΕΩΣ ΠΑΝΩ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙ, με προϋπολογισμό 35.000,00 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οδοποιίας με προϋπολογισμό 27.793,55 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 20/10/2010, τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), από: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, οδός - T. K. 700 04 Ανω Βιάννος, αρμόδιος υπάλληλος Γ. Παπαμαστοράκης, τηλ.: 28953 40160 ή από την έδρα του Δήμου Βιάννου, στο τηλ.: 28953 40165. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε. υπόδειγμα τύπου Β.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/10/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις %, περίπτ. του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Βιάννου (www.viannos.gov.gr).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

  • Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ. Ε. ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις Α1 στην κατηγορία οδοποιίας.
  • Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη A1 του Μ. Ε. ΕΠ. για έργα κατηγορίας οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
  • Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 560,00€ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από Προγραμ. Δημ. Επενδύσεων (Π. Δ. Ε.). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Βιάννου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κλαδάκης Εμμανουήλ

 

Αρχείο pdf (809 KB)
Προκύρηξη Διαγωνισμού