Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Βιάννου και Νομικών Προσώπων 2021 Εκτύπωση


Ο Δήμαρχος Σταυρακάκης Μηνάς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Βιάννου και Νομικών προσώπων 2021  προϋπολογισμού  126.057,60 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Κωδικός CPV: 09134200-9, 09132100-4, 09135100-5, 09211000-1

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α

Αναθέτουσα Αρχή

ΔΑΠΑΝΗ (€) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΔΑΠΑΝΗ (€) Φ.Π.Α.24%

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€) ΜΕ Φ.Π.Α.24%

Α

ΟΜΑΔΑ (Α) ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Δήμος Βιάννου

80.000,00

19.200,00

99.200,00

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βιάννου

1.693,54

406,46

2.100,00

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου

8.338,70

2.001,3

10.340,00

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βιάννου

5.306,45

1.273,55

6.580,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α :

95.338,70

22.881,3

118.220,00

Β

ΟΜΑΔΑ (Β) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Δήμος Βιάννου

6.240,00

1.497,6

7.737,60

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βιάννου

80,64

19,36

100,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β :

6.320,64

1.516,96

7.837,6

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α + ΟΜΑΔΑ Β :

101.659,35

24.398,25

126.057,60


Σχετικά αρχεία

Διακήρυξη- Αρχείο pdf ( 482 KB)