Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Διαμορφώσεις - Κατασκευές - Συντηρήσεις Υποδομών σε Κοινόχρηστους Χώρους και αθλητικούς χώρους» - Υποέργο: «Διαμόρφωση Πλατείας Αμιρών» Εκτύπωση

Ο Δήμος Βιάννου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υποέργο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΙΡΩΝ", με προϋπολογισμό 74.392,80 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό 59.994,19, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

 

Η ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019 ΕΙΝΑΙ 40.000,00€

ΔιακήρυξηΑρχείο pdf (330 KB)
Προκήρυξη: Αρχείο pdf (80 KB)
Μελέτη: Αρχείο pdf (540 KB)
ΤΕΥΔ: Αρχείο doc (60 KB)