Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά το έργο ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ11Β ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Εκτύπωση

Περίληψη Διακήρυξης -Αρχείο pdf (59.20 KB)
Διακήρυξη - Αρχείο pdf (392.49 KB)
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Αρχείο pdf (324,94 KB)
Τιμολόγιο - Αρχείο pdf (304.61 KB)
Προυπολογισμός - Αρχείο pdf (80.97 KB)
Τεχνική Έκθεση - Αρχείο pdf (75,98 KB)
Προμέτρηση - Αρχείο pdf (72.33 KB)