Υπεγράφησαν οι συμβάσεις Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Υπεγράφησαν οι συμβάσεις μεταξύ του ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΗΝΑ και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία « ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », που αφορούν τις προμήθειες:
20210902_113333.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Τ.Κ. ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΥ & ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ».

Το συνολικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Εξακοσίων Ενενήντα Τριών χιλιάδων Ευρώ (€693.000,00) + ΦΠΑ 24%.και αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και την λειτουργία της για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα τεύχη δημοπράτησης, τις ισχύουσες Τ.Π. και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και από ιδίους πόρους του Δήμου Βιάννου.

2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΧΟΝΔΡΟΥ-ΠΕΡΒΟΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ».

Το συνολικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν Ενενήντα Οκτώ χιλιάδων Ευρώ (€198.000,00)+ ΦΠΑ 24% και αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού, καθώς και την λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών. Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα τεύχη δημοπράτησης τις ισχύουσες Τ.Π. και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από Φιλόδημος Ι και από ιδίους πόρους του Δήμου Βιάννου.
Με την κατασκευή εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων των παραπάνω περιοχών, ο Δήμος Βιάννου στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών με τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες να είναι οι πλέον φιλικές προς το περιβάλλον, αφού απαιτούν πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για την λειτουργία τους και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα είναι το ελάχιστο δυνατό.

Σχετικά αρχεία

Ανακοίνωση - Αρχείο pdf (443 KB)