Αποφάσεις της 03ης / 2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 19/03/2020

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 19 Μαρτίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Βιάννου συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, κεκλεισμένων των θυρών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) ύστερα από την 1237 / 13-03-2020 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής σε 1η ορθή επανάληψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής ή γνωστοποιήθηκε σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
03 27 Ματαίωση συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf (  94 KB)